Statut

STATUT POLSKO-CHIŃSKIEJ GŁÓWNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza, dalej zwana „Izbą”, jest dwustronną organizacją
samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze Członków w niej zrzeszonych,
w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
2. Izba, jako organizacja samorządu gospodarczego działa w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 r.
o Izbach Gospodarczych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1218 z późn.zm.) i niniejszy statut,
dalej zwany „Statutem”.
3. Izba pozostaje w stałej współpracy z Wydziałem Handlowym Ambasady Chińskiej Republiki
Ludowej w Polsce.
4. Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Językami urzędowymi Izby są język polski, język chiński oraz język angielski.
6. Izba może korzystać z pieczęci z nazwą Izby w języku polskim, chińskim lub angielskim.
§ 2.
1. Nazwa Izby ma następujące brzmienie:
1) w języku polskim: „POLSKO-CHIŃSKA GŁÓWNA IZBA GOSPODARCZA”;
2) w języku chińskim: „波兰中国总商会”;
3) w języku angielskim: „POLISH-CHINESE GENERAL CHAMBER OF COMMERCE”.
§ 3.
1. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.
II. ZADANIA I CELE IZBY
§ 4.
1. Celami Izby jest wspomaganie rozwoju relacji handlowych i gospodarczych pomiędzy
Rzecząpospolitą Polską oraz Chińską Republiką Ludową oraz ochrona i wspieranie polskich
interesów gospodarczych w Chinach, jak i chińskich interesów gospodarczych w Polsce, wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego, w tym poprzez rozwijanie i propagowanie
tradycji narodowych Polski i Chin.
2. Izba może wspierać działalność innych podmiotów, których zakres działalności jest zbieżny
z zadaniami i celami Izby.
§ 5.
Izba realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1. reprezentowanie oraz ochronę interesów jej Członków w zakresie ich działalności gospodarczej,
w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządowej, jak również wobec
organizacji krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych;
2. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez inspirowanie, podtrzymywanie, pośredniczenie
oraz rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Chińskiej Republiki Ludowej;
3. nawiązywanie i rozwijanie relacji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi
w obu krajach;
4. gromadzenie oraz rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność Członków Izby,
dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i Chinach, w szczególności poprzez gromadzenie
i publikowanie danych rynkowych oraz informacji gospodarczych i finansowych w celu promocji
Polsko-Chińskiej wymiany gospodarczej;
5. wspieranie polskich oraz chińskich przedsiębiorców w wejściu na rynek obu państw;
6. promowanie oraz rozpowszechnianie polskich i chińskich osiągnięć naukowych, technicznych
i organizacyjnych, jak również rozpowszechnianie i wdrażanie nowych technologii w działalności
gospodarczej;
7. organizację konferencji, seminariów informacyjnych, konwencji, sympozjów dyskusyjnych,
wystaw, targów, misji handlowych i inwestycyjnych oraz innych wydarzeń promocyjnych;
8. wyrażanie opinii odnośnie projektów rozwiązań związanych z funkcjonowaniem gospodarki
oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w przygotowywaniu aktów
prawnych dotyczących sfery gospodarczej oraz reprezentowanie stanowiska Członków Izby
w tymże zakresie;
9. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu pozyskiwania środków
na działalność określoną w Statucie;
10. pozyskiwanie środków dla realizacji celów statutowych Izby, w tym poprzez pozyskiwanie
darowizn finansowych i niefinansowych na potrzeby realizacji celów Izby.
III. CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6.
1. Następujący przedsiębiorcy mogą zostać Członkiem Izby:
a) przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub Chińskiej Republiki Ludowej;
b) podmioty posiadające oraz nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie prawa
Rzeczypospolitej Polskiej lub Chińskiej Republiki Ludowej, prowadzące działalność
gospodarczą w jednym z krajów wyżej wymienionych.
2. Członkowie Izby w jej stosunkach wewnętrznych reprezentowani są poprzez swe organy
reprezentacyjne – zgodnie z zasadami reprezentacji lub poprzez przedstawiciela ustawowego
lub pełnomocnika. Przedsiębiorcy jednoosobowi wykonują swe prawa wewnątrz Izby osobiście
lub poprzez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
3. Członkowie Izby oraz ich pełnomocnicy mogą reprezentować jednego lub większą liczbę Członków
Izby na podstawie pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.
§ 7.
1. Przyjęcie w poczet Członków Izby odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Izby, dalej zwanego
„Zarządem”, po złożeniu przez zainteresowanego następujących dokumentów:
a) deklaracja członkowska,
b) wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji przedsiębiorców,
c) dane osobowe i adresowe osoby, która reprezentować będzie potencjalnego Członka Izby,
jak również po wpłaceniu rocznej składki członkowskiej.
2. Zarząd rozpatruje aplikację członkowską potencjalnego Członka Izby w ciągu trzydziestu dni od
dnia jej złożenia.
3. Decyzja Zarządu dotycząca kwestii członkostwa w Izbie powinna zostać doręczona
zainteresowanemu przedsiębiorcy na piśmie lub pocztą elektroniczną, jeżeli zainteresowany
przedsiębiorca podał uprzednio swój adres poczty elektronicznej. W przypadku decyzji
odmawiającej przyjęcia w poczet Członków Izby, decyzja taka winna zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków, podmiot zainteresowany może odwołać się
do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały Zarządu.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków odmawiająca przyjęcia w poczet Członków Izby
jest ostateczna.
6. Z chwilą opłacenia składki członka kluczowego, Członek Izby uzyskuje status Członka Kluczowego
bez dodatkowej uchwały lub decyzji w tym zakresie któregokolwiek z organów zarządzających Izby.
Postanowienia Statutu dotyczące Członków Izby stosuje się również do Członków Kluczowych.
7. Status Członka Kluczowego trwa trak długo, jak długo Członek Izby decyduje się każdego roku na
zapłatę składki członka kluczowego określonej w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków.
8. Status Członka Honorowego może zostać nadany przez Zarząd osobom fizycznym,
stowarzyszeniom, przedstawicielstwom, ambasadom, jak również innym podmiotom,
które przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju Polsko-Chińskich relacji gospodarczych
oraz innych zadań i celów Izby.
9. Członkostwo honorowe przyznawane jest na okres dwuletni. Zarząd może zadecydować o
przedłużenia członkostwa honorowego poszczególnego Członka Honorowego w terminie trzech
miesięcy przed datą wygaśnięcia statusu tego Członka Honorowego. Czynność ta może być
wielokrotnie powtarzana. Postanowienia § 10 stosuje się odpowiednio.
10.Członkowie Honorowi Izby nie są obowiązani do ponoszenia jakichkolwiek składek członkowskich.
11.Członkowie Honorowi Izby nie posiadają żadnych praw i obowiązków jakie związane są
z członkostwem w Izbie.
§ 8.
1. Członkowie Izby, mają w szczególności prawo do:
a) wybierania i bycia wybieranym do organów Izby;
b) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków z prawem głosu;
c) korzystania ze znaku handlowego (logo) Izby, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd;
d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących całokształtu działalności Izby;
e) korzystania ze świadczeń Izby w zakresie doradztwa, szkoleń i usług informacyjnych;
f) korzystania z pomocy Izby w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
w szczególności w zakresie pozyskiwania polskich lub chińskich partnerów biznesowych;
g) uczestnictwa w działalności Izby we wszelkich jej formach, w szczególności w komisjach,
klubach członkowskich oraz innych zespołach członkowskich powołanych przez Izbę.
2. Członkowie Izby obowiązani są:
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby;
b) uczestniczyć w realizacji zadań oraz celów Izby zgodnie z zasadami przewidzianymi
w Statucie;
c) aktywnego uczestnictwa w pracach i działaniach Izby;
d) kierować się w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zasadami etyki i normami
rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
e) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich;
f) informowania Izby o dotyczących ich istotnych zmianach organizacyjnych i prawnych;
g) dbania o dobre imię Izby.
§ 9.
1. Walne Zgromadzenie Członków określa w drodze uchwały wysokość rocznej składki członkowskiej
oraz rocznej składki członka kluczowego.
2. Składki członkowskie opłacane są raz w roku, w pełnej wysokości za cały rok obejmujący
12 następujących kolejno miesięcy. Składki te winny być corocznie płatne do dnia 31 marca danego
roku na rachunek bankowy Izby określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie
wysokości rocznej składki członkowskiej oraz rocznej składki członka kluczowego.
3. W przypadku braku środków na pokrycie kosztów bieżącej działalności Izby, Walne Zgromadzenie
Członków może przyjąć w ciągu roku większością 2/3 głosów uchwałę o podniesieniu stawki składki
członkowskiej oraz składki członka kluczowego.
4. Członkowie obowiązani są do zapłaty różnicy pomiędzy uprzednio obowiązującą kwotą składki
członkowskiej lub składki członka kluczowego a podwyższoną jej kwotą w ciągu miesiąca od dnia
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Walne Zgromadzenie Członków może również ustanowić w drodze uchwały składkę celową.
Wysokość składki celowej, jej przeznaczenie, zakres obowiązywania jak również termin oraz tryb
jej uiszczenia winien być określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 10.
1. Członkostwo w Izbie ustaje w następujących sytuacjach:
a) na skutek rezygnacji przez Członka z członkostwa w Izbie – wraz z upływem miesiąca od dnia
doręczenia pisemnej rezygnacji Członka skierowanej do Zarządu na adres Izby;
b) na skutek skreślenia z listy członków Izby – z powodu:
i. śmierci osoby fizycznej;

ii.    likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej;
c) na skutek wykluczenia z Izby – z powodu nieprzestrzegania przez Członka postanowień
Statutu lub uchwał organów Izby, polegającego w szczególności na:
i. opóźnieniu w zapłacie składki członkowskiej w pełnej (rocznej) wysokości,
które przekracza trzy miesiące; lub

ii.    w sytuacji, gdy dalsze członkostwo nie może zostać pogodzone z celami Izby albo może
godzić w jej dobre imię.
2. Zarząd decyduje w formie uchwały w kwestiach skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Izby.
3. W sytuacji planowanego przez Zarząd wykreślenia lub wykluczenia Członka, działanie takie winno
zostać poprzedzone zawiadomieniem określonego członka na piśmie lub pocztą elektroniczną
o intencji podjęcia takiego działania. Zawiadomienie winno stanowić, że Członek, który ma zostać
wykreślony lub wykluczony może złożyć pisemne wyjaśnienia wobec intencji jego wykreślenia
lub wykluczenia przez Zarząd.
4. Termin do złożenia wyjaśnień jest nie krótszy niż 14 dni od dnia, w którym Członek został
powiadomiony przez Zarząd o planowanym wykreśleniu lub wykluczeniu Członka.
5. Zarząd może podjąć uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu Członka Izby jedynie w sytuacji,
gdy wyjaśnienia złożone przez Członka, który ma zostać wykreślony lub wykluczony uznane zostały
przez Zarząd za niewystarczające lub na skutek upływu terminu do ich złożenia.
6. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członka wymaga obecności co najmniej 2/3 członków
Zarządu.
7. Wykluczonemu Członkowi przysługuje prawo do złożenia odwołania do najbliższego Walnego
Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od daty, w której doręczona została mu uchwała Zarządu.
W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Członków poprze decyzję Zarządu, za datę wykreślenia
z listy członków lub wykluczenia z Izby uważa się dzień, w którym Zarząd podjął stosowną uchwałę.
8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Izbie lub wykluczenia z Izby wpłacona składka
członkowska lub składka członka kluczowego nie podlega zwrotowi.
9. Rezygnacja z członkostwa w Izbie lub wykluczenie z Izby nie zwalnia byłego Członka z obowiązku
zapłaty zaległej składki członkowskiej.
IV. ORGANY IZBY
§ 11.
1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Sekretariat Izby.
2. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawny zwykłą większością głosów biorących
udział w głosowaniu, niezależnie od kworum, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach członków Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa
Zarządu.
1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 12.
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, dalej zwane „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższą
władzą Izby, rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje swe decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
4. Uchwały mogą być powzięte bez odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Członkowie
wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
§ 13.
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w ciągu sześciu miesięcy
po upływie każdego roku obrotowego.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Członków reprezentujących co najmniej 1/3 ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub z własnej inicjatywy, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie. Wniosek taki winien być przedłożony Zarządowi na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w ciągu jednego miesiąca przed planowaną datą
odbycia Walnego Zgromadzenia. Występujący z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia winni określić sprawy, które mają znajdować się w porządku obrad zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty
żądania określonego w tym wniosku.
4. Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą
kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast
listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może zostać wysłane
Członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres,
na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. W zaproszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, należy wskazać istotne elementy treści
proponowanych zmian. Zarówno Zwyczajne jak i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może
podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli
wszyscy Członkowie są reprezentowani, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
§ 14.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, w szczególności:
a) uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
b) wybór i odwołanie członków Zarządu, Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, jak również
członków Sekretariatu Izby;
c) uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu;
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Izby, sporządzonych przez Zarząd oraz Sekretariat
Izby;
e) udzielanie absolutorium członkom Zarządu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
f) określanie wysokości składki członkowskiej, składki członka kluczowego lub składki
celowej;
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby;
h) rozpatrywanie pozostałych spraw, które na mocy niniejszego Statutu przekazane zostały
do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
§ 15.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę głosów na nim reprezentowanych.
2. Członkowie Izby będący osobami fizycznymi wykonują prawo głosu osobiście lub przez
przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Pozostali Członkowie Izby wykonują prawo głosu
poprzez osoby wchodzące w skład ich organów reprezentacyjnych – zgodnie z zasadami
reprezentacji lub przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
3. Członkowie Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu poprzez
pełnomocników. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Członka.
2. ZARZĄD
§ 16.
1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób, włączając Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu
oraz Członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję.
2. Prezes oraz Wiceprezes są wybierani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów. Prezes i Wiceprezes wybierani są spośród kandydatów,
którzy uzyskali rekomendację przedstawicieli co najmniej 20% Członków.
3. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród kandydatów przedstawionych przez
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub spośród kandydatów, którzy uzyskali rekomendację
przedstawicieli co najmniej 5% Członków.
4. Po wygaśnięciu mandatu, członek Zarządu może zostać powołany na kolejne kadencje.
5. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) odwołania przez Walne Zgromadzenie;
3) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu;
4) odmowy udzielenia członkowi Zarządu absolutorium przez Walne Zgromadzenie w trakcie
trwania jego kadencji.
5) podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały udzielającej absolutorium członkom Zarządu
po zakończeniu dwuletniej kadencji.
§ 17.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Prezes lub Wiceprezes, a w przypadku ich
nieobecności jeden z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu zwołuje się:
1) z własnej inicjatywy Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu;
2) na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu.
W przypadku równej liczby głosów, przeważa głos Prezesa.
4. Za zgodą osoby przewodniczącej obradom, w posiedzeniu Zarządu może wziąć udział osoba
delegowana przez nieobecnego członka Zarządu. Osoba taka uczestniczy w posiedzeniu Zarządu
w charakterze obserwatora bez prawa głosu, z możliwością wypowiadania się za zgodą osoby
przewodniczącej obradom.
5. Członkowie Kluczowi mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z prawem wypowiadania się,
bez prawa do głosowania w przedmiocie uchwał Zarządu.
§ 18.
Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:
a) reprezentowanie Izby na zewnątrz oraz zarządzanie jej bieżącą działalnością;
b) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych
organów Izby;
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
d) podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet Członków Izby, jak również w sprawie
wykluczenia z Izby;
e) zarządzanie aktywami Izby;
f) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia oraz zbycia nieruchomości;
g) uchwalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych Izby w oparciu o kierunki działalności
wyznaczone przez Walne Zgromadzenie;
h) opracowywanie preliminarzy finansowych i projektów budżetu Izby oraz jego zmian w trakcie
roku;
i) podejmowanie decyzji o utworzeniu funduszy Izby w ramach obowiązującego budżetu
oraz uchwalanie ich regulaminów;
j) składanie sprawozdań z działalności Izby Walnemu Zgromadzeniu;
k) wyrażanie zgody na patronat Izby, wykorzystanie logo Izby oraz sponsorowanie przez Izbę
wydarzeń;
l) przygotowywanie projektów uchwał we wszelkich sprawach należących do kompetencji
Walnego Zgromadzenia;
m) prowadzenie promocji działalności Izby;
n) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.
§ 19.
1. W przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Prezesa swoich obowiązków,
osoba pełniąca tę funkcję zastępowana jest w ciągu tego okresu przez Wiceprezesa.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa, jego obowiązki zostają powierzone Wiceprezesowi
do czasu wyboru nowego Prezesa przez Walne Zgromadzenie.
3. SEKRETARIAT IZBY
§ 20.
1. Sekretariat Izby, dalej zwany „Sekretariatem”, zajmuje się bieżącą obsługą Izby. Zakres działania
Sekretariatu obejmuje, w szczególności:
a) organizowanie prac Izby;
b) przygotowywanie projektów wniosków i uchwał we wszystkich sprawach należących
do kompetencji Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia;
c) przygotowywanie sprawozdań z działalności Izby;
d) nadzorowanie wykonywania uchwał Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia;
e) świadczenie bieżącej obsługi kancelaryjnej Zarządu;
f) bieżące zarządzanie Izbą, z wyłączeniom czynności należących w myśl Statutu
do kompetencji Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.
2. Dyrektor Sekretariatu oraz pozostali członkowie Sekretariatu są wybierani i odwoływani przez
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Dyrektor i członkowie
Sekretariatu wybierani są spośród kandydatów, którzy otrzymali rekomendację Zarządu.
3. Dyrektor Sekretariatu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu lub Walnego Zgromadzenia
z prawem głosu doradczego, o ile nie piastuje on również funkcji członka Zarządu.
VI. GOSPODARKA FINANSOWA IZBY
§ 21.
1. Przychody Izby pochodzą z następujących źródeł:
a) składki członkowskie, składki członka kluczowego oraz składki celowe;
b) przychody z własnej działalności gospodarczej, która może być prowadzona wyłącznie dla
osiągnięcia celów określonych w Statucie;
c) subwencje, spadki, darowizny, dotacje i zapisy od innych osób lub instytucji;
d) odsetki i inne przychody ze środków pieniężnych;
e) pozostałe źródła.
2. Wpływy z majątku Izby mogą być przeznaczane jedynie na zadania i cele określone w niniejszym
Statucie i nie mogą być dzielone pomiędzy Członków Izby.
3. Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wskazanym poniżej,
zgodnym z aktualnym schematem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
a) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z);
b) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
c) Wydawanie książek (58.11.Z);
d) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
e) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
f) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
g) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
h) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
i) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
VII. REPREZENTACJA
§ 22.
Do reprezentowania Izby oraz do składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawnieni są Prezes
oraz Wiceprezes działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23.
1. W przypadku rozwiązania Izby, o przeznaczeniu majątku pozostałego po zakończeniu jej likwidacji
decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby winno jednocześnie wyznaczyć
likwidatora.
§ 24.
Niniejszy Statut został uchwalony na zgromadzeniu założycielskim w dniu 12 października 2018 roku,
co osoby obecne potwierdzają własnoręcznymi podpisami.